SUV ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi feltételei és szabályzata

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1.1 A „Opel élmény” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője az Opel Southeast Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs Szabadság út 117; cégjegyzékszám: 01-09 087612; adószám: 10485611244) (a továbbiakban: ”Szervező”).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a McCann Budapest Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.) (”Lebonyolító”) látja el.

 

2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1 A Játékban kizárólag az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Instagram profillal (”Instagram profil”) rendelkező, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

2.1.1. A https://www.facebook.com/OpelHU/ és https://www.instagram.com/opelhu/ domain alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”) található ”Opel” elnevezésű Facebook és Instagram rajongói oldal (a továbbiakban: „Rajongói oldal”) felületén 2020.02.07. napján 17 óra 00 perckor posztolt felhívásra hozzászólást ír (a továbbiakban: „Hozzászólás”) és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott következő adatait: Instagram regisztrált név.

2.1.2. a Játékban való részvételével egyben elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook és Instagram által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatainak Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez.

2.2. Egy Játékos egy alkalommal vehet részt a Játékban.

2.3. A Játékból ki vannak zárva Opel Southeast Europe Kft., valamint a McCann Budapest Kft. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Instagram regisztráció során megadott és a Játékban történő részvételükkel a Szervező rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Instagram profil törlése, stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Játékosok, akik a Játékszabályzatban leírtaknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

2.6. Visszaélés gyanújának esetében a Szervezőnek jogában áll a Játék menetét felülbírálni, és indokolt esetben akár Játékosokat kizárni. Szervező a feltételezhetően nem valós adatokkal résztvevő Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.7. Szervező kizárólag azokat a beküldött kommenteket (a továbbiakban: “Pályázat”) tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Instagram profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos Instagram profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Kiíró a Játékos által megadott adatok valóságtartalmáért nem felel.

2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy felhasználónév alatt csapatban, vagy tömegesen generált Instagram profilokkal vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

2.11. A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) reklám értékűek, (vii) a Szervező jó hírnevét sértik, (vii) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (ix) vagy bármilyen egyéb módon szabály- és/vagy jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost a Játékból vagy a Rajongói oldalról kizárja.

2.12. Amennyiben a Játékban való részvétel feltétele fotó / kép Játékos általi rendelkezésre bocsátása, úgy a Játékos kijelenti és szavatolja, hogy a Pályázatát képező Kép az ő szellemi terméke, azt ő készítette, illetve amennyiben nem ő készítette, kijelenti és szavatolja, hogy jelen Játékban történő felhasználására, valamint a jelen pont szerinti további felhasználások engedélyezésére jogosult, az mások személyiségi jogait nem sérti. Szervező a Játékos által beküldött Képet marketing tevékenysége céljából jogosult időben, térben, mértékben és módban korlátlanul felhasználni. Szervező a jelen pont szerinti felhasználásokért ellenértéket nem köteles fizetni. Játékos tudomásul veszi, hogy Szervezőt a Képpel kapcsolatosan felhasználási kötelezettség nem terheli.

 

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2020.02.07. napján 17 óra 00 perctől – 2020.02.14. napján 23 óra 59 percig tart.

A Pályázatok beérkezésének határideje: 2020.02.14. napján 23 óra 59 perc

 

4. A JÁTÉK MENETE, NYERTES PÁLYÁZATOK

4.1. A Szervező a Játék során 2020.02.07. napján 17 óra 00 perckor a Opel rajongói oldal falára kiposztolja az alábbi bejegyzést:

„Akár városban, akár terepen jársz, várd felkészülten a kalandokat, amelyeket az Opel SUV-okkal élhetsz át! 🚙⛰️ Nyerd meg a képen látható 2 db Opel túlélőcsomag egyikét!

Nincs más dolgod, mint bekövetni az Opel Magyarországot Instagramon, és egy egyszerű kérdésre válaszolni kommentben.

Melyik SUV modellünk kapható hibrid változatban is?

 

A játékszabályzat részleteit megtalálod a Facebook bejegyzésben.

A játék időtartama: 2020.02.07 - 2020.02.14. 23:59

 

A játékra való jelentkezéseddel kijelented, hogy 18 éves elmúltál és a Játékszabályzatban kiemelt adatvédelmi feltételeket elfogadod

4.2. A Játékos feladata, hogy a 4.1. pontban írt posztban foglalt feltételek szerint a Szervező által kiírt kérdésre válaszolva írjon hozzászólást a poszthoz.

4.3. A Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok (kommentek) közül a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással húzza ki 2020.02.17. napján 14 óra 00 perckor a 2 (kettő) darab nyertest. A szervező további 2 (két) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, továbbá amennyiben a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Játékos vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a napi nyereményt nem veszi át. Amennyiben egy tartaléknyertesnek sem lehetséges az adott Nyeremény kiadása, a Nyereményt a Szervező másnak nem ajánlja fel, az adott Nyeremény a Szervezőnél marad.4.4. Nyeremények: A Szervező összesen 2 (kettő) db táskát, 2 (kettő) darab ételhordó dobozt, 2 (kettő) darab to go poharat és 4 (négy) darab kulcstartót oszt ki a Játék során.

4.5. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNY ÁTADÁSA

5.1. A Szervező a nyertesek 4.3 pontban írt kiválasztását követően, legkésőbb 2020.02.18. napján, 23:59 óráig értesíti a nyertes Játékosokat a Weboldalon a nyertes poszt alatt kommentben (”Értesítés”). Az Értesítés ezen módjához valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Instagram privát üzenetben és megadni pontos nevét, lakcímét. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Nyereményt a Lebonyolító postai csomagként juttatja el a nyerteseknek. Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését kétszer kísérli meg, a nyertesek 4.3. pont szerinti kiválasztását követő 20 naptári napon belül.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó minden költséget a Szervező viseli.

 

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Szervező mint adatkezelő, és Lebonyolító mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Instagram név; nyertesség esetén: teljes név, telefonszám, pontos születési dátum, lakcím, levelezési cím, kép) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza;

7.1.2 nyertesség esetén nevüket és Instagram profilképüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza; és

7.1.3 részvételükkel minden tekintetben, önként és kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.2 A megadott adatok kezelését a szervező, mint adatkezelő végzi. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító végzi, mint adatfeldolgozó.

7.3 A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 7.1.1[MO2]  pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve): Opel Southeast Europe Kft. DPO 2040 Budaörs, Szabadság út 117 címen vagy az info@opel.com e-mail címen (’Lemondó nyilatkozat’ tárggyal).

7.4 Az adatkezelő a Játékosok által megadott adatokat a Játék időtartamát követő 60 napig   kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli nyilvántartásából.

 

7.5 A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezései alapján kezeli a Játékos személyes adatait   a Játékos kifejezett hozzájárulása alapján.

7.6          A Játékost, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

7.6.1      Tájékoztatáshoz és Hozzáféréshez való jog: A Játékos az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kap. A hozzáférés joga keretében a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes adatot a Játékosról.

 

7.6.2      Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga: A Játékos jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes adatainak törlését igényelheti. Ha a Játékos a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek megfelelően korlátozhatja. Ha a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Játékos kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Játékos előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de a Játékos igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.6.3      Az adatainak hordozhatóságához való jog: Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

7.6.4      hozzájárulás visszavonásának joga: A Játékos részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.7          Ha a Játékos a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan a Lebonyolítóhoz fordulhat postai levélben vagy emailben az alábbi elérhetőségen: Email: az info@opel.com; postai cím: Opel Southeast Europe Kft. DPO 2040 Budaörs, Szabadság út 117.. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Marija Klaic; e-mail: marija.klaic@opel.com; postai cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 117.

7.8          Amennyiben a Játékos a személyes adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

7.8.1      közvetlenül a Szervezőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül;

7.8.2      az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

7.8.3      bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén.

7.9          A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékban való részvétele a továbbiakban nem biztosítható.7.10     Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatosan a Szervező által – a lemondó, visszavonó nyilatkozatok kezelése érdekében – igénybe vett adatfeldolgozó a CRANE Kft. (1138 Budapest, Révész utca 27-29.).

 

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok, illetve az Értesítés visszaigazolásában foglalt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét az 5.2. pontban foglaltak szerint nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a https://www.instagram.com/ weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.5. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (Instagram hozzászólás) közben bezárja az alkalmazást vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal, illetve a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játékos a Instagram promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com weboldalt üzemeltető társasággal (Instagram, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem a Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020.02.07.

Opel Southeast Europe Kft

Szervező