Nyereményjáték szabályzat

OPEL MOKKA AR | Instagram nyereményjáték

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik WAE CEE Kft. (2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-208753, a továbbiakban: Szervező) által szervezett OPEL MOKKA AR - Instagram nyereményjátékra, amely a Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) mint a nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz Opel Magyarország Instagram oldalán (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, aki a Játék ideje alatt saját nyilvános Instagram profillal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•    a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
•    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása és menete

Tölts fel Instagramra, vagy oszd meg Instagram story-ban egy képet, mely az Opel Mokka effektus használatával készült: https://www.instagram.com/ar/808260949703529/. Használd a #OpelMokka és a #MokkaAR hashtaget és taggeld be az @opelhu-ot! A játékban csak azok vehetnek részt, akik az Opel Mokka effektussal készítik a fotójukat, illetve helyesen használják a #OpelMokka, vagy #MokkaAR hashtagelést és a taggelést is pontosan végezték el. A fotót a Játékos saját Instagram profilján keresztül kell megosztania, és a Játékban csak a nyilvános Instagram profillal rendelkező játékosok tudnak részt venni.

 

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes. Egy Játékos több fényképet is feltölthet, ezzel nyerési esélyeit növeli. A kiválasztásban csak és kizárólag a játék időszaka alatt feltöltött fotók vesznek részt.  A feltöltött kép pontos formai és tartalmi követelményei a következők:

 

 

A feltöltött kép:

 

 • 2021. december 10. 10:00 óra - december 19. 23:59 óra között kell feltölteni,
 • #OpelMokka és #MokkaAR hashtaggal kell, hogy ellátva legyen,
 • @opelhu taggal kell, hogy ellátva legyen,
 • a fotót az alábbi linken elérhető effektus használatával kell készíteni: https://www.instagram.com/ar/808260949703529/
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhat
 • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • nem tartalmazhat az Opel Magyarország versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
 • nem valósíthat meg plagizálást,
 • nem    tartalmazhat    bűncselekményre, vagy  szabálysértésre,   illetve    más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • nem   tartalmazhat   jogosulatlan   vagy   tisztességtelen   piaci   magatartás   és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy   üzleti  titkokat,   szabadalmakat   és   védjegyeket,   adatvédelmi   törvénybe ütközőközléseket,
 • nem sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését,
 • illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

 

 

 Szervező fenntartja a jogot, hogy bármely, a Játékba feltöltött fotó közlését indoklás nélkül megtagadja, a Játékost kizárja a versenyből, különösen fenti szabályok megszegése esetén.

 

A Játékos minden esetben felel azért, hogy az általa feltöltésre került kép tekintetében, a kizárólagos  felhasználási  jogokkal  rendelkezik.  A Játékos kizárólagosan felelős az általa feltöltött kép tartalmáért és szavatolja, hogy kizárólagosan jogosult a kép, mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és azok felhasználása 3.  személyek jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a felhasználás jogát Szervező részére a Játékban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.

3. A Játék időtartama

A Játék 2021. december 10. és 2021. december 19. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Instagram profil adataik kezeléséhez a megadott hashtaggel és taggeléssel feltöltött kép megadásával, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak,

b) a 2. pontban megjelölt kérdésre a Játékfelületen valós azonosító adatokat tartalmazó nyilvános Instagram profiljukkal belépve töltenek fel képet,

c) a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Lebonyolító felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, valamint nevük és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településük megnevezésének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak,

d) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

5. Nyeremény

 

A Játék teljes időtartama után a Lebonyolító összesen 2 db ajándékot sorsol ki.

A kiválasztásban való részvétel feltétele a Játék idő tartama alatt min. 1 db fotó feltöltése a 2. pontban megadott módon, az ott részletezett kritériumok szerint. A  Játék  végét  követően,  a  fenti  feltételt  teljesítő  Játékosok  között  az  alábbi  nyeremények kerülnek kisorsolásra:

 

1 darab Mokka hátizsák, melynek értéke: 12 000 Ft
1 darab Mokka JBL Go 2 Speaker, melynek értéke: 18 000 Ft

 

A teljes játék ideje alatt összesen 2 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akivel egyidejűleg 2 darab pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5)
bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel a juttatás utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül azzal, hogy a juttatás kapcsán további adóteher nem merül fel.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás 2021. december 20-án történik.

A nyertest és a pótnyertest a Lebonyolító saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki.

A sorsolás alkalmával Lebonyolító a nyereményenként 1 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.


7. Nyertesek értesítése

A Lebonyolító a sorsolást követő 5munkanapon belül a nyertes poszt alatt értesíti a sorsolás nyerteseit, majd privát Instagram üzenetben rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám), valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremény átvételének részleteiről. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot, ezzel egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük az Opel Magyarország Instagram oldalán megjelenjen.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító vagy a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át vagy az átvétel helyét a 7. pont szerinti módon az erre való felszólítást követő 3 munkanapon belül nem közlik, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a Szervező a Játékosnak a 7. pont szerinti módon megjelölt átvételi helyen adja át.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 10 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak vagy Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és
szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Szervező hivatalos weboldalán: LINK

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon privát üzenetet a márka hivatalos Instagram oldalára! Kérjük, hogy az üzenetben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2021. december 10.

 

Adatvédelmi tájékoztató az OPEL MOKKA AR elnevezésű Instagram nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról.

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a WAE CEE Kft. által az OPEL MOKKA AR - Instagram nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A játék során személyes adatai közül

a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét, illetve lakcímét, amelyet a nyeremény átvételére megjelölt, valamint

b) a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Instagram azonosítóját, valamint a nyereményjáték során feltöltött képeket, személyes adatokat kezeljük.

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz,

a) az Ön neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,

b) az Ön neve, a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Mediator Group Kft. által üzemeltetett az Opel Magyarország Instagram (a továbbiakban: Játékfelület) történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a WAE CEE Kft., mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a WAE CEE Kft. (2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-208753, képviseli: Sümegi Zsuzsa, marketing and PR manager).

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi

a) a játékot lebonyolító Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) amely a Játékfelületeket üzemelteti és a játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a WAE CEE Kft.-től független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation


A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A WAE CEE Kft. a Mediator Group Kft. mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Játékfelületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A személyes adatokat a WAE CEE Kft. az Ön által történt feltöltésüktől
a) általában a nyertesek kisorsolását követő ötödik nap végéig,

b) a nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg

c) abban az esetben, ha a WAE CEE Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a WAE CEE Kft. abban az esetben, ha WAE CEE Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a WAE CEE Kft. Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a WAE CEE Kft.-nek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az privacyrights@wallisautomotive.eu emailcímen a Játékfelületen megadott emailcíméről küldött e-mailben vagy a Játékfelületen a regisztrációnál használt Instagram profilról küldött üzenetben jelentse be.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.