OPEL CÉGAUTÓ KONFERENCIA ÉS BUDAPEST AUTOSHOW MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1. A játék szervezője

1.1 Az „Opel Cégautó Konferencia és Budapest Autoshow” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a Opel Southeast Europe Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 117) (”Szervező”).

1.2 A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Art Group Marketing Kft. (székhely: 2336 Dunavarsány, Duna sor 21.) (”Lebonyolító”) látja el.

 

 

2. A játék időtartama

A Játék időtartama, az adatgyűjtés és regisztráció lehetősége és napja:

2019. 10.25. 9.00-tól 2019. 10.27. 18.00-ig.

 

3. A játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, legalább korlátozottan cselekvőképes magyar állampolgár, természetes személy (”Játékos”).

A játékban a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § 1.-2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, illetve hozzátartozói nem vehetnek részt.

3.2. A játék helyszíne a Cégautó Konferencia és Budapest Autoshow kiállító sora (Millenáris Park „B” Csarnok). A Lebonyolítót képviselő hostessek hozzájáruló nyilatkozatok kitöltésére invitálják a résztvevőket. A kitöltött és személyes adatokkal ellátott hozzájáruló nyilatkozatokat a hostesseknek kell odaadni.

3.3. A helyesen kitöltött hozzájáruló nyilatkozatok sorsoláson vesznek részt. A sorsolásban való részvétel feltétele a személyes adatok hiánytalan és olvasható módon történő kitöltése.

3.4.      Azon Játékosok pályázatai, amelyek a fenti tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, érvénytelennek minősülnek és a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.

3.5. A Szervező fenntartja a jogot, a Játékos Pályázatát érvénytelennek nyilvánítani és a Játékból kizárni. A Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

3.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok nevük, e-mail címük és lakcímük megadásával, az email rubrika bejelölésével és aláírásukkal küldenek be a Játékba. A telefonszám megadása az egyszerűbb elérhetőség érdekében javasolt, de nem kötelező.

Javasolt minden adat nyomtatott nagybetűvel történő megadása az olvashatóság és az értesítés megkönnyítése érdekében.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Promócióból a Pályázatot, amennyiben a beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, tévesek, olvashatatlanok, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (4.1. pontban jelölt) feltételeknek.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót felelősség nem terheli.

3.7. A Pályázatok hiányosságából (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), keletkezett károkért a Szervező, a Lebonyolító és a szervezésben részt vevő többi cég nem vállalnak felelősséget.

 

4. Nyeremény, Sorsolás

4.1. A Játékban az alábbi sorsolt ajándékok (a továbbiakban: „Sorsolt ajándékok”) vesz részt:

4.1.1. Egy hetes Opel Grandland X tesztvezetés

4.2. Szervező a Játék időtartama alatt 2019.10.25. napján 09:00 óra és 2019. 10. 27. 18:00 óra között érvényesen beküldött/leadott, 4.2 pontban meghatározott pályázatok közül 2019. október 30. napján 14 órakor a Lebonyolító telephelyén (1037 Budapest, Szépvölgyi út 33.) alatt sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében 1 darab nyertes pályázatot sorsol ki véletlenszerű, kézi húzásos módszerrel.

4.3. A Szervező a fentiekben írt sorsoláson tartaléknyertest húz a következők szerint

·         10 darab tartaléknyertes valamennyi  5.1.1 pontban leírt díjra

Amennyiben a díjak bármelyike nyertesének Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a nyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, úgy a tartaléknyertes válik jogosulttá a Sorsolt ajándékra.

4.4. Egy játékos a Játék teljes időtartama alatt csak egyetlen alkalommal jogosult pályázatot leadni a kihelyezett gyűjtődobozba.

 

5. Nyeremények átadása

5.1.  Szervező a nyerteseket a megadott e-mail címen, vagy postai címen értesíti a sorsolás időpontját követő tizenöt napon belül a sorsolás eredményéről, és a Sorsolt ajándék átadásának pontos időpontjáról. Szervező az 5.1.1. pontban írt Sorsolt ajándékot a Játék lezárását követő 90 naptári napon belül előre egyeztetett időpontban a székhelyén adja át.

A nyertes köteles a Sorsolt ajándék átadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni. A Szervező megtagadja a Sorsolt ajándék átadását, amennyiben a nyertes a személyazonosságát nem igazolja, személyi igazolvány, lakcímkártya és adóazonosító bemutatásával és az átvételi elismervény kitöltésével. Ez esetben a Sorsolt ajándék átvételére a tartalék nyertes válik jogosulttá.

A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Sorsolt ajándék átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Sorsolt ajándék átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Sorsolt ajándék átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Ha az ajándék átadása a Játékos érvénytelen pályázata miatt meghiúsul, az ajándék a tartalék nyertes részére kerül átadásra.

5.2.  Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes, úgy a Sorsolt ajándékkal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint az átvételre és igénybevételre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

5.3.  A Szervező a „Sorsolt ajándék” nyerteseinek a nevét a hivatalos facebook oldalán (https://www.facebook.com/OpelHU/) közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve, lakcíme (kizárólag a település és irányítószám megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

 

6.  Adózás

A díjak készpénzre nem válthatók és másra át nem ruházhatók. A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Sorsolt ajándék kézbesítésével járó költséget a Szervező viseli.

 

7.  Információ a játékról

7.1.  A Játékról információk a szervező hivatalos facebook oldalán (https://www.facebook.com/OpelHU/)  érhetők el.

A részletes játékszabályzat a szervező hivatalos facebook oldalán (https://www.opel.hu/tools/jatekszabalyzat/budapest-autoshow-2019.html)  érhető el.

 

 

8.  Adatvédelem

8.1. A 4.5 pontban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a hozzájáruló nyilatkozaton említett célokból felvegye velük a kapcsolatot az Opel Southeast Europe Kft., a legközelebbi/kedvelt Opel Márkakereskedő (ha meg van adva az űrlapon) és az Opel Automobile GmbH.

8.1.1. Nyertesség esetén az https://www.facebook.com/OpelHU/ oldalon nevüket és lakcímüket (kizárólag a település és irányítószám megjelölésével) és a nyereményátadásról készült felvételeket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza

8.1.2. megadott személyes adataikat a Lebonyolító, mint reklámügynökség és a Szervező a jelen Játék lebonyolítása (beküldött Pályázatok ellenőrzése, sorsolás, nyeremény kiosztása, adókérdések rendezése), továbbá marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében az említett célokhoz kötötten rögzítse, kezelje és felhasználja, amíg az illető törölni nem kéri az privacyrights@opel.com e-mail címen, de legfeljebb a 3 éves időtartamig. A 3 éves időtartam leteltét követően a személyes adatok az adatkezelő nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai útján jogosult végezni, a személyes adatok további személy részére nem kerülnek átadásra vagy továbbításra;

8.2. A Játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

8.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az privacyrights@opel.com e-mail címen. A törlés, zárolás helyesbítés és információ-szolgáltatás iránti kérelem teljesítésének határideje a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap. Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás során a személyes adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldással védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, egyéb, a jelen Játékszabályzatban leírtakon kívüli célból történő nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szervező és Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a Pályázók személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben kezeli.

Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a Szervező vagy Lebonyolító a továbbiakban ne keresse meg őt és egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve) jelezheti: az privacyrights@opel.com e-mail címen.

8.4. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a „Sorsolt ajándék” átadása előtt kérelmezi.

8.5. A játékos pályázatának elküldésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

8.6. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező harmadik személynek a személyes adatokat nem adhatja át.

A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: privacyrights@opel.com e-mail címen.

 

 

9. Vegyes rendelkezések

9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények, ajándékok kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények a Sorsolt ajándék tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremények, illetve Sorsolt ajándék gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

9.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben módosítsa. A változás nem sértheti a játékosok érdekeit.

9.4. Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

9.5. A Szervező jelen részvételi szabályzat, a játékleírás és a Játékban megnyerhető ajándékok köre változtatásának jogát fenntartja.