Nyereményjáték szabályzat

Ajándékozz az Opel Crossland-del!

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a WAE CEE Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-208753, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; a továbbiakban: Szervező) által szervezett „AJÁNDÉKOZZ AZ OPEL CROSSLAND-DEL!” elnevezésű Facebook nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), amely a Szervező által üzemeltetett online felületen, azaz az Opel (HU) Facebook oldalán (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1.A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Szabályzat hatálya alá tartozó Játékban Játékosnak minősül mind a játékra való jelentkezésként minősülő komment szerzője, mind pedig a kommentben megjelölt személy, amennyiben az előzőekben foglalt feltételeknek megfelelnek.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
•    a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói;
•    egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékból a Szervező kizárhatja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak, továbbá tudomásul veszi, hogy Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Játékos által feltöltött tartalmakat, és/vagy a Játékos által megadott adatokat illetően, ideértve azt az esetet is, ha a Játékos hiányosan, hibásan adja meg bármely személyes adatát és ebből az okból a nyeremény átadásával a Szervező késedelembe esne, vagy a kézbesítés/szállítás meghiúsulna és/vagy Játékosnak kára keletkezne.

2. A Játék leírása és menete

A Játék az Opel (HU) (https://www.facebook.com/OpelHU) Facebook oldalán zajlik, a Játék felhívó posztja a Játékfelületen kerül közzétételre.

A Játék menete a következő:

Írd meg kommentben a Játék felhívó posztja alá, hogy az Opel Crossland melyik részlete tetszik Neked legjobban és jelöld meg egy barátod kommentben, akit megajándékoznál a nyereményekkel. A Játék során tehát nem csak Te, hanem a megjelölt ismerősöd is nyerhet! A válaszokat a poszt alá 2023. 03. 27. éjfélig várjuk.

A Játékban Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt sorsolja ki azok között, akik a Játék időtartama alatt a Játékfelületen elhelyezett Facebook poszt alatt kommentben a felhívásnak megfelelő módon megírják az általuk választott Opel Crossland részletet, és megjelölik egy ismerősüket.

A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

3. A Játék időtartama

A Játék 2023. március 21. és 2023. március 27. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján (2023.03.27.) 23:59-ig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, és velük szemben az 1. pontban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Játékfelületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Facebook profil adataik kezeléséhez a feltett feladatra adott válasz megadásával, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak,

b) a 2. pontban megjelölt felhívásnak a Játékfelületen valós azonosító adatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve tesznek eleget,

c) a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Szervező felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, valamint nevük és lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településük megnevezésének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak,

d) a Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhívó poszt alá érkező kommentben legalább egy, Játékos által kedvelt, Opel Crossland-hez tartozó részlet megnevezésre kerüljön, valamint legfeljebb egy ismerős meg legyen jelölve,

e) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat folyamatosan fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

A Játékban egy Játékos kizárólag egyszer vehet részt, akár mint kommentelő, akár mint kommentben megjelölt Játékos. Amennyiben egy Játékos több komment szerzőjeként, több kommentben megjelölt személyként, illetve komment szerzőjeként és kommentben megjelölt személyként egyaránt részt kíván venni a Játékban, annyiban jelentkezése egy jelentkezésként kerül értékelésre, és neve a sorsolóprogram által végzett sorsolás alapjául szolgáló listában kizárólag egyszer kerül feltüntetésre.

5. Nyeremény

A jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő Játékosok között a Szervező 1 nyertest sorsol ki, aki a Játék nyereményeként a Szervező által felajánlott termékcsomag részeként a következő termékeket kapja:

1 darab Opel tornazsák
1 darab Opel jegyzetfüzet
1 darab Opel kéztörlő törölköző

A termékek értéke összesen: 25 000 Ft

A sorsolás alkalmával Szervező 1 fő nyertest és 1 fő pótnyertest is kisorsol. A kisorsolt 1 fő nyertes kommentjében megjelölt személy is nyertesnek minősül.
A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható, valamint a nyertes kérésére másra nem cserélhető.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező és a nyertes kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a Játék során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel a juttatás utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül azzal, hogy a juttatás kapcsán további adóteher nem merül fel.

A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

A sorsolás 2023. március 28-án történik.

A nyertest és a pótnyertest a Szervező saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram használatával sorsolja ki.

A sorsolás alkalmával Szervező 1 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad.

7. Nyertesek értesítése

A nyertest a Szervező a Játékra történő jelentkezéskor használt Facebook profilra küldött üzenetben értesíti, a sorsolás napján.

A nyereményt a kapcsolatfelvételt követő adategyeztetés során megadott személyes adatokra történő szállítással történik. Amennyiben a nyertes a nyereményt a megjelölt címen bármilyen okból nem veszi át, annak postázása nem történik meg újra. Ebben az esetben a nyeremény személyesen vehető át a Szervező irodai címén, előzetes egyeztetést követően.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ezen együttműködési kötelezettségüknek a Szervező ismételt (akár elektronikus úton történő) felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt a felszólításban megjelölt határidőben nem veszik át vagy az átvétel helyét a 7. pont szerinti módon az erre való felszólítást követő 3 munkanapon belül nem közlik, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyereményre való jogosultságát a nyertes elveszíti, az a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményt a Szervező a Játékosnak a 7. pont szerinti módon megjelölt átvételi helyen adja át. A Szervező az átadáskor megtagadhatja a nyeremény átadását, amennyiben a nyertes által megadott adatok pontatlanok, vagy nem valósak.

A nyertes a nyereményt a Szervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Szervezőt.

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt kizárólag maguk viselik. Az adatok valódiságát, megfelelőségét a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, azokért szavatosságot nem vállal, kivéve, amennyiben a kogens magyar jogszabályok kifejezetten ettől eltérően nem rendelkeznek.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertessel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló hibáért vagy mulasztásért.

A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal, különösen a Játékfelület technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, vagy eljárást indít, a Játékos köteles minden, a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú, előzetes értesítés nélküli megváltoztatására vagy visszavonására, a Játék indokolás nélküli törlésére.

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékos a Játékban történő részvételével kijelenti, hogy a jelen Szabályzat, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a Játékban való részvételéhez.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Szervező hivatalos weboldalán: https://www.opel.hu/tools/jatekszabalyzat/attekintes.html

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon privát üzenetet az Opel márka hivatalos, 2. pontban megjelölt hivatkozáson elérhető Facebook oldalára! Kérjük, hogy az üzenetben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2023. március 17.Adatvédelmi tájékoztató a szervezett AJÁNDÉKOZZ AZ OPEL CROSSLAND-DEL!
Facebook poszt játék elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról.

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a WAE CEE Kft. által szervezett AJÁNDÉKOZZ AZ OPEL CROSSLAND-DEL! Facebook poszt nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

Mit és miért kezelünk?

A Játék során személyes adatai közül

a) kapcsolattartási adatként az Ön nyertessége esetén az Ön nevét, e-mail címét, telefonszámát,  illetve lakcímét, amelyet a nyeremény átvételére megjelölt, valamint

b) a Játékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Facebook azonosítóját, valamint a nyereményjáték során feltett kérdésre adott válaszokat, személyes adatokat kezeljük.

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a Játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a Játékban való részvétel, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a Játék nyertese lesz,

a) az Ön neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,

b) az Ön neve, a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Szervező által üzemeltetett Játékfelületen történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a Szervező azon jogos érdeke, hogy a Játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a WAE CEE Kft. (2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-208753, nyilvántartja a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága).

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a Szervezőtől független adatkezelője a Meta Platforms Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ) is. A Meta Platforms Ireland Ltd .-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A Szervező az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Játékfelületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?A személyes adatokat a Szervező az Ön által történt feltöltésüktől

a) általában a nyertesek kisorsolását követő harmadik nap végéig,

b) a nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg

c) abban az esetben, ha a Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

d) adatkezelési jogalap egyéb okból történő megszűnéséig (pl. hozzájárulás visszavonásáig)

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a Játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyertesek esetében a nyeremény átvételét követően az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás, hanem jogszabály kötelező rendelkezése.

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a Szervező abban az esetben, ha Szervező az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés jogalapja nem hozzájárulás. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a Szervező Önt értesíti, Önnek pedig jogában áll, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a Szervezőnek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az privacyrights@wallisautomotive.eu email címen a Játékfelületen megadott emailcíméről küldött e-mailben vagy a Játékfelületen a regisztrációnál használt Facebook profilról küldött üzenetben jelentse be.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.